Home

Hylopanchax Poll & Lambert 1965

Type Species : Hylopanchax silvestris

Hylopanchax leki (van der Zee, Sonnenberg & Schliewen, 2013)
Hylopanchax moke
(van der Zee, Sonnenberg & Schliewen, 2013)
Hylopanchax multisquamatus
Bragança, Zee, Sonnenberg & Vreven, 2020
Hylopanchax ndeko
(van der Zee, Sonnenberg & Schliewen, 2013)
Hylopanchax paucisquamatus
(Sonnenberg, Friel & Van der Zee, 2014)
Hylopanchax silvestris
(Poll & Lambert 1958)
Hylopanchax stictopleuron
(Fowler 1949)
Hylopanchax thysi Bragança, Zee, Sonnenberg & Vreven, 2020